Gyakorlati útmutató

Gyakorlati útmutató

Utolsó frissítés: 2024 február 09.

Üzemi (BSc) és szakmai (MSc) gyakorlatok szervezésével kapcsolatos általános információk

Az üzemi/szakmai (BSc) (továbbiakban gyakorlat) gyakorlat a képzésnek azon kötelezően teljesítendő része, amely a felsőoktatási szakképzés, az alapképzés, a mesterképzés képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott időtartamban a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és munkakörben lehetőséget nyújt a megszerzett tudás és a gyakorlati készségek együttes alkalmazására, az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolására, a munkahely és munkafolyamatok megismerésére, a szakmai kompetenciák gyakorlására.

A gyakorlatra az adott szak mintatantervében meghatározott félévben kerül sor. A gyakorlati félév alatt más tantárgyakat csak vizsga (CV) teljesítése céljából vehet fel a hallgató (maximum három CV kurzus).

A gyakorlat pontos időpontja az aktuális tanévre érvényes időbeosztásban van feltüntetve (ITT)

A gyakorlat alapvetően az alábbi típusú helyszíneken teljesíthető:
•    az Egyetem (Intézet/Campus) által felajánlott gyakorlati helyeken;
•    a hallgató által javasolt és az Egyetem által engedélyezett gyakorlati helyen.

A gyakorlat alatti kötelezettségek:


A hallgató a gyakorlat alatt a fogadóhely szakembereinek felügyelete és irányítása mellett dolgozik. A munkakezdésre és befejezésre a vállalati munkarend előírásai az irányadók, de a hallgató heti munkaideje nem haladhatja meg a 40 órát. A hallgató munkaideje legfeljebb napi 8 óra, heti 40 óra, melyből elengedni csak különösen indokolt esetben lehet heti maximum 4 órát. A hallgató köteles a hatályos vállalati baleset- és munkavédelmi szabályokat betartani. A hallgató munkáját a gyakorlat ideje alatt az Egyetem kijelölt oktatója (felelőse) köteles rendszeresen ellenőrizni.

A fogadóhely fizetési kötelezettsége:


A gyakorlatra kötelezett hallgató az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a gyakorlóhellyel (Együttműködő Partner) kötött hallgatói munkaszerződés, valamint az Egyetem és az Együttműködő Partner között kötött Együttműködési Megállapodás (és annak 1. sz. melléklete) alapján végezhet munkát. A hallgatót ez esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértékét az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja határozza meg. A hallgatói munkadíjat a hallgató számára az együttműködő partner fizeti meg.

Munkatapasztalat beszámítás:


A képzéshez tartozó gyakorlat munkatapasztalat beszámításával is teljesíthető. A korábbi munkatapasztalat beszámítását az Intézet Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottságánál kell kezdeményezni. Munkatapasztalatként csak a képzésnek megfelelő területen végzett munkavégzés számítható be, amennyiben a munkavégzés időtartama az elvégzett munkaórák tekintetében legalább olyan hosszúságú, mint a képzés tanterve szerinti gyakorlat.
Az intézeti Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság a munkatapasztalat gyakorlatként történő beszámítására irányuló kérelem esetén kikérheti a szakfelelős / szakirányfelelős / szakmai modulfelelős / specializációfelelős véleményét, továbbá a hallgatótól további adatszolgáltatást kérhet. A kérvények benyújtására online (elektronikus) módon, az erre előre meghatározott időszakban van lehetőség az adott félév során (félév elején). Benyújtás módja a NEPTUN TR rendszeren belül mintatanterv felületen keresztül online (elektronikus) módon történik.

További információk az Oktatási Igazgatóság honlapján (ITT) érhetőek el.

A gyakorlathoz kapcsolódó egyetemi szabályzatok:
•    Hallgatói Követelményrendszer, III.1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. sz. melléklet Szakmai Gyakorlati Szabályzat (ITT),
•    23/2023 (VIII.28.) számú rektori utasítás: összefüggő szakmai gyakorlatok általános útmutatója kiadásáról (ITT).

Oktatási Igazgatóság gyakorlattal kapcsolatos oldala (ITT)

Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet képzései (ITT):

•    Emberi erőforrás alapképzési szak (BSc),
•    Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak (BSc),
•    Kereskedelem és marketing alapképzési szak (BSc),
•    Ellátásilánc-menedzsment mesterképzési szak (MSc),
•    Marketing mesterképzési szak (MSc),
•    Nemzetközi gazdaság- és gazdálkodás mesterképzési szak (MSc),
•    Vezetés és szervezés mesterképzési szak (MSc).

Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet (ITT)


Az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézetben az alábbi alap- és mesterképzésekhez kapcsolódik gyakorlati kötelezettség:
•    Biomérnök alapképzési szak (BSc),
•    Élelmiszermérnök alapképzési szak (BSc),
•    Élelmiszermérnök mesterképzési szak (MSc),
•    Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök mesterképzési szak (MSc).


Alapképzések (BSc)
A Biomérnöki alapképzési szakon (BSc) nappali munkarendben 4 hetes összefüggő gyakorlat teljesítése kötelező. A gyakorlatok előkészítése a tavaszi félév során történik, a gyakorlatot a 6. félév után a nyár folyamán kell teljesíteni.
Az Élelmiszermérnöki alapképzési szakon (BSc) nappali munkarendben összefüggő 14 hetes, levelező munkarendben összefüggő 5 hetes gyakorlat teljesítése kötelező. A gyakorlaton csak az a hallgató vehet részt, aki a 6. félév lezárásakor minimum 120 kredittel rendelkezik. A gyakorlatok előkészítése a tavaszi félév során történik, nappali munkarend esetében a gyakorlatot a 6. félév után a nyár folyamán és kora ősszel kell teljesíteni. 
A gyakorlat letölthető egy vagy max. két fogadóhelyen is, de ebben a speciális esetben különösen javasolt a 6 hét + 8 hét gyakorlati idő felosztás. Természetesen ebben az esetben minkét gyakorlati időszakra érvényes hallgatói munkaszerződést kell kötni a hallgató és az Együttműködő Partner, valamint külön-külön Együttműködési Megállapodást (és/vagy annak 1. sz. mellékletét) kell kötni az Egyetem (Intézet) és az Együttműködő Partner között. Ha és amennyiben a hallgató nem egy, hanem két helyen tölti a kötelező gyakorlati idejét, akkor a gyakorlati beszámolónak (írásos és szóbeli) mindkét gyakorlati tevékenységre ki kell hogy térjen. 


Mesterképzések (MSc)
Az Élelmiszermérnöki mesterképzési szakon (MSc) összefüggő 4 hetes gyakorlat teljesítése kötelező. A gyakorlatok előkészítése a tavaszi félév során történik, a gyakorlatot a nyár folyamán kell teljesíteni. 

Az Élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki mesterképzési szakon (MSc) összefüggő 4 hetes gyakorlat teljesítése kötelező. A gyakorlatok előkészítése a tavaszi félév során történik, a gyakorlatot a nyár folyamán kell teljesíteni.

Kiegészítésként, az alábbi közös feltételek és információk érvényesek minden alap- (BSc) és mesterképzési (MSc) területen folytatott üzemi (BSc) / szakmai (MSc) gyakorlatra: 


Az intézeti Gyakorlati Oktatási Bizottság (GyOB) tagjai (szaktechnológia [BSc] és szakirány [MSc] szerinti tanszéki gyakorlati felelősök) segítik az érintett hallgatók gyakorlati helyhez jutását.
A gyakorlatok elfogadásához és elismeréséhez szükséges írásos üzemi (laboratóriumi) feladat (gyakorlati beszámoló) készítése, melyet a hallgató szóban is köteles egy értékelő bizottság előtt ismertetni. Az írásbeli beszámoló benyújtási határidejét az intézeti Gyakorlati Oktatási Bizottság az egyetemi félévi időbeosztás vonatkozó előírásai alapján határozza meg. 
A szóbeli beszámolók időpontjáról és módjáról a tanszéki gyakorlati felelős kollégák tájékoztatják a hallgatókat, valamint ezen időpontok az intézet gyakorlati honlapján a további releváns információkkal együtt is elérhetőek.
A hallgató a gyakorlata teljesítését az írásbeli beszámolója és a gyakorlat teljesítését igazoló céges aláírt eredeti Igazolás és értékelés c. dokumentum határidőre történő leadásával (írásban és elektronikus úton a MATE e-learning rendszeren keresztül is) igazolja. Az előbbi követelmények hiánytalan teljesítése az üzemi / szakmai gyakorlati kurzus aláírása megszerzésének feltétele.


A gyakorlat Magyarországon vagy külföldön egyaránt teljesíthető.

Kertészettudományi Intézet
Növényvédelmi Intézet
Szőlészeti és Borászati Intézet

A Kertészettudományi Intézet, a Növényvédelmi Intézet és a Szőlészeti és Borászati Intézet minden alapképzési (BSc) és mesterképzési (MSc) szakán kötelező gyakorlatot teljesíteni. A gyakorlatra alapképzésben az adott szak és munkarend mintatantervében / operatív tantervében meghatározott félévben, mesterképzésben pedig a képzési időszak alatt, nyáron kerül sor. Alapképzésen nappali munkarendben a gyakorlat 15 hétből, levelező munkarendben 3 hétből áll. Mesterképzésen minden munkarendben a gyakorlat ideje 4 hét. Alapképzési szakokon gyakorlatra szakirányt vagy modult/specializációt tartalmazó képzések esetén csak specializációra/szakirányra/szakmai modulra felvett hallgató mehet. Szakirányt vagy specializációt/szakmai modult nem tartalmazó alapképzés esetén az a hallgató mehet gyakorlatra, aki a képzési és kimeneti követelmények szerinti alapozó ismereteket teljesítette.

A gyakorlattal kapcsolatban további tájékoztatás és a formanyomtatványok elérhetőek az alábbi linkeken:

Kertészettudományi Intézet (ITT):
•    Kertészmérnöki alapképzési szak (BSc),
•    Kertészmérnöki mesterképzési szak (MSc).
Növényvédelmi Intézet esetében kérjük keressék a gyakorlatért felelős oktató kollégát:
•    Növényorvosi mesterképzési szak (MSc).
Szőlészeti és Borászati Intézet (ITT):
•    Szőlész-borász mérnöki alapképzési szak (BSc),
•    Szőlész-borász mérnöki mesterképzési szak (MSc).

A gyakorlat tantárgyat a gyakorlat letöltésének félévében a NEPTUN TR-ben tantárgyként fel kell venni.

Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet

Az Intézet minden alapképzési (BSc) és mesterképzési (MSc) szakán kötelező gyakorlatot teljesíteni.
A gyakorlatra az alapképzésben a mintatanterv szerint a 7. félévben kerül sor, időtartama 12 hét. A 12 hét gyakorlatot a félév során 2 x 6+1 hét beosztásban kell letölteni a tanév időbeosztásban meghatározott időpontban.
Az intézet mesterképzéseinek akkreditált programja a Képzési és Kimeneti Követelményrendszerben a hallgatók számára 4 hetes gyakorlatot ír elő.
A gyakorlat Magyarországon vagy külföldön egyaránt teljesíthető. A 4 hetes (160 órás) gyakorlatot a nyári szünet alatt lehetőleg összefüggően kell teljesíteni.

Alapképzés
A féléves gyakorlat teljesítése a záróvizsgára bocsátás feltétele. A gyakorlatra a mintatanterv szerint 7. félévében kerül sor, időtartama 12 hét, (6+6+1), ettől eltérni csak a szakfelelős/specializációfelelős engedélyével lehet. A gyakorlat letölthető egy vagy több fogadóhelyen is. Egy fogadóhelyen való letöltés esetén a kétszer 6 hét időtartamra külön-külön meg kell kötni a hallgatói munkaszerződést.
Előrehozott szakmai gyakorlatot végezhet a hallgató amennyiben tanulmányai alatt minimum 90 kreditet teljesített. (A hallgató a Tanulmányi Osztálytól igazolást kér a teljesített kreditjeiről, s ezt a jelentkezési lapjához csatolja). Az engedélyt a szakfelelős adja meg.
A gyakorlat tantárgyat a gyakorlat letöltésének félévében a NEPTUN TR-ben tantárgyként fel kell venni.
A gyakorlati félév alatt más tantárgyakat csak vizsga (CV) teljesítése céljából vehet fel a hallgató (maximum három CV kurzus), kivételt képez a Szakdolgozat konzultáció tantárgy 6. féléves kurzusa.
A gyakorlatot a hallgatóknak kivitelező és/vagy fenntartó vállalatoknál, önkormányzatoknál, természetvédelmi intézményeknél stb. kell eltölteniük. Tervezőirodában max. 6 hét gyakorlatot tölthet el a hallgató.

Beszámoló, a gyakorlat elfogadása és értékelése


A beszámolók időpontjáról és módjáról a tanszékek tájékoztatják a hallgatókat. A gyakorlat teljesítését a szakvezető, a specializációfelelős vagy az általuk megbízott oktató értékeli a fogadóhely igazolása és értékelése továbbá a hallgató által készített írásbeli/szóbeli beszámoló alapján.
Amennyiben a gyakorlat tantárgy félévi aláírása nem teljesül, a gyakorlatot ismételt jelentkezési eljárással kell teljesíteni.

A gyakorlat dokumentumairól, a beszámoló tartalmi és formai követelményeiről bővebb információ kapható:
alapképzési szak
(ITT):
•    Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak (BSc)
mesterképzési szakok (ITT):
•    Tájépítész mérnöki mesterképzési szak (MSc)
•    Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szak (MSc)
•    Településmérnöki mesterképzési szak (MSc)

Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet (ITT):

•    Pénzügy és számvitel alapképzési szak (BSc)
•    Turizmus-vendéglátás alapképzési szak (BSc)
•    Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szak (MSc)
•    Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szak (MSc)
•    Pénzügy mesterképzési szak (MSc)
•    Regionális környezeti gazdaságtan mesterképzési szak (MSc)